Trädgård

Som trädgårdsföretagare kan du odla frukt, bär, grönsaker eller kryddor, alternativt driva upp plantskole- och prydnadsväxter. Beroende på växtslag och säsong odlar du på friland eller i växthus.

Frilandsodling är vanligast i Sverige

Som trädgårdsföretagare odlar du trädgårdsprodukter på friland eller i växthus. Frilandsodling är den vanligaste formen i Sverige och bedrivs av drygt hälften av företagen. En betydligt mindre del har enbart växthusodling och ytterligare en liten del har en kombination av båda.

Odling av ätbara växter dominerar

Den största delen av trädgårdföretagarna odlar ätbara växter (bär, frukt, kryddor och grönsaker). En betydligt mindre del odlar prydnadsväxter. Ytterligare en del har en mix av de båda i sin produktion. Man kan också välja att odla ekologiskt eller konventionellt. En ganska liten del av arealen för frukt, grönsaker och bär odlas ekologiskt.
Om du specialiserar dig på en eller ett fåtal växter kan du visserligen bli mycket skicklig inom den nischen, men risken för bakslag, om till exempel skörden slår fel eller marknaden sviker, blir desto större.

Arbetsintensiv produktion som trädgårdsföretagare

Som trädgårdsföretagare kommer du behöva ha anställda, åtminstone i säsong. Produktionen är arbetsintensiv, även om det skiljer sig en del mellan friland-, växthus och val av grödor. Det finns stora möjligheter inom trädgårdsföretagandet tack vare att den svenska konsumtionen per capita av frukt och grönsaker ökar och att alltfler värdesätter lokalproducerad och hälsosam mat.

Lönsamhet och investeringar

Både lönsamhet och investeringsvilja är något högre än snittet för de gröna näringarna. Det man främst vill investera i är maskiner/utrustning och marknadsföring/försäljning. Investeringar i precisionsodling övervägs av många. Digital teknik och digitala tjänster är självklarheter för mer än hälften för att säkra framtida lönsamhet i företaget. I södra Sverige, där förutsättningarna för odling är de bästa, är också markpriserna högst. Har du inte egen åkermark kanske du kan arrendera, eller titta på alternativa odlingsformer såsom odling i container. Omsättningen per ytenhet är mycket större för en trädgårdsgröda än för till exempel spannmål, vilket innebär att man kan starta med en liten areal.

Certifieringar inom trädgårdsföretagandet

De flesta trädgårdsföretag har någon form av certifiering, vanligast är IP Sigill, som krävs av handelns aktörer. Bland de ekologiska odlarna är Krav och EU-ekologiskt vanligast. Av de som har någon form av certifiering säger ungefär en fjärdedel att det ger mer betalning och över hälften att det är ett måste för att kunna sälja. Det visar att konsumenterna efterfrågar hållbara produkter och att företagen svarar upp mot marknadens signaler.

Förutsättningar för trädgårdsföretagande

Trädgårdsföretagen har ofta nära relation med sin slutkund, vilket gör att de är duktiga på att leverera det som efterfrågas. Tack vare få förädlingsled är det få mellanhänder. Den korta odlingssäsongen är en utmaning, liksom tillgång på kompetens och arbetskraft.

Stort intresse för närodlat och lokalt producerat

Det stora intresset för närodlat och lokalt producerat är en möjlighet. Många företag säljer via gårdsbutik, på torgmarknader eller över nätet direkt till konsument. Det finns också ekonomiska föreningar som samlar utbudet av den svenska produktionen. Tillgången till anpassade växtskyddsmedel är dock lägre i Sverige än i konkurrentländerna, eftersom Sverige anses vara en för liten marknad. Detta kan betraktas som något negativt som begränsar möjligheterna.

Sverige som marknad för trädgårdsföretagare

Konsumtionen per person av färska grönsaker har ökat. Svenska konsumenter köper gärna svenska frukter och grönsaker, trots ett högre pris. Av det vi inte kan producera inom landet importeras stora kvantiteter, främst bananer och citrusfrukter. Också sådant som inte kan lagras hela året importeras. Vår export av färska produkter är marginell. Trädgårdsnäringen är relativt sett andra jordbruksverksamheter såväl kapital-, arbets- som kunskapsintensiv. Trädgårdsföretagen motsvarar en mycket liten del av jordbruksföretagen. Värdet per ytenhet är dock hög för trädgårdsprodukter. Hälften av värdet från frukt och grönt säljs via ekonomiska föreningar, medan det på prydnadsväxt-sidan bara finns en ekonomisk förening som har mindre än hälften av marknaden. Resterande företagare säljer direkt till butik, konsument eller grossister.

Kommentar till SWOT-analys

En styrka hos trädgårdsföretagen är deras tydliga marknadsfokus. En svaghet är vår korta odlingssäsong, men utvecklingen av metoder för att förlänga odlingssäsongen samt produktens livslängd, så som lagringsmetoder, går snabbt. För den som vill sälja direkt till konsument och bygga sitt eget varumärke finns stora möjligheter. Den svenska växthusodlingen är energieffektiv och till stor del omställd till förnybar energi. Förutom ökad lönsamhet i företaget är det positivt att kunna marknadsföra klimatsmarta produkter.

Trädgård

Som trädgårdsföretagare kan du odla frukt, bär, grönsaker eller kryddor, alternativt driva upp plantskole- och prydnadsväxter. Beroende på växtslag och säsong odlar du på friland…