Häst

Hästföretagare kan man vara med många olika inriktningar. Sveriges hästföretagare finns i såväl tätortsnära landsbygd som i glesbygd.

Många olika inriktningar för hästverksamhet

Hästverksamheter finns med en rad olika inriktningar, exempelvis inackordering, avel, trav, galopp, turism, ridskola och hästutbildning. Omgivningen är viktig för företagets inriktning. För att driva stall med tävlingshästar är närheten till bra träningsmöjligheter och tävlingsbanor en fördel. För att lyckas med hästturism är de omgivande naturmiljöerna av stor vikt för den upplevelse som erbjuds. Ligger fokus på avel och uppfödning är tillgång till stora marker och bete viktigt för att kunna hålla ston med föl.

Bred hästverksamhet vanligt

Det är vanligt att hästföretag har flera ben att stå på, till exempel att kombinera stallplatsuthyrning med avel och uppfödning eller hästförsäljning med tävlingsverksamhet. Beroende på gårdens förutsättningar kan produktion av foder och strömedel samt egen betesmark vara mer lönsamt än att köpa in foder. Valet av inhysningssystem för hästar kan innebära stora arbetsbesparingar genom effektivisering. Traditionellt är uppstallning i box eller spilta det vanligaste men olika varianter av lösdrift är på frammarsch. Aktiv grupphästhållning är ett system som bygger på individuell och automatiserad utfodring, vilket kräver investeringar men kan innebära mindre arbete och främjar hästens naturliga beteende.

Hästföretagare tror på sin verksamhet

Omkring hälften planerar att investera de närmaste åren, främst i djurstall eller utökning av betesmark. En av tre vill investera i stallutrustning och traktorredskap, och lika många vill vässa sin marknadsföring genom sociala medier eller på egen hemsida och webbutik.

Långsiktigt fokus ger hög investeringsvilja

I förhållande till den upplevda lönsamheten är investeringsviljan hög. Det beror på att de flesta företagarna ser långsiktigt på sin verksamhet. Långsiktighet är viktigt i hästföretag då svängningar i efterfrågan kan ske snabbt.

Lönsamheten i hästföretag varierar mellan olika verksamhetstyper

Undersökningen visar att kund- och tjänsteintensiv hästverksamhet som rid- och körutbildningar eller ridturism upplever högre lönsamhet än stallplatsuthyrare och uppfödare.

Svensk sund hästuppfödning ger topphästar

God hästvälfärd och sund uppfödning är ett par av branschens största styrkor. Svenska uppfödare har god kunskap och tar fram topphästar. Hästen fungerar som en brygga mellan stad och land och bidrar till en levande landsbygd. Svagheter är att branschen är relativt arbetskrävande och det finns behov av ett vässat företagande.

Modernisering ger nya möjligheter för hästföretagande

Modernisering såsom olika uppstallningssystem samt en bredare digitalisering är tillsammans med nya kringtjänster och verksamhetsområden, som leasing av hästar, friskvård eller upplevelseturism, goda möjligheter för utveckling. Ett ökat antal importerade hästar är ett hot mot avel och uppfödning. Komplicerade regelverk och administrativ börda är andra hot.

Ridning ger intäkter

Bäst lönsamhet upplevs bland företagare som har rid- och körutbildningar eller företag inom ridturism. Försörjningen baseras på intäkter kopplat till hästen som används på olika sätt i verksamheten. En avgörande faktor är en tydlig plan för återväxt för att inte riskera att tappa inkomst om en häst skulle skadas eller behöva tas ur verksamheten.

Att tänka nytt och anpassat lönar sig i hästbranschen

Hästföretagare som aktivt marknadsför sig på nya områden har en möjlighet att ta marknadsandelar från mer traditionella verksamheter som baseras på en befintlig kundbas och tjänster. Dagens kunder har andra behov och krav utifrån ett pressat tidsschema och förändrade prioriteringar. Hästföretagare som kan erbjuda innovativa lösningar eller tjänster som förenklar en vardag med hästar kan skapa sig fördelar.

Kommentar till SWOT-analys

Ökad urbanisering och samhällsförändringar påverkar vårt förhållande till hästen. Avstånd, pris, tid och genusperspektivet är faktorer som påverkar möjlighet att hålla på med hästar. Myndigheters syn på hästen i samhället kan skapa otydlighet om hästnäringen, exempelvis gällande skatteregler och jordbrukspolitik. Det starka svenska djurskyddet kan innebära ökade kostnader. Det ses som en styrka men också ett hot i konkurrens med bland annat utländsk hästuppfödning som kan ske under andra villkor till lägre kostnader.

Häst

Hästföretagare kan man vara med många olika inriktningar. Sveriges hästföretagare finns i såväl tätortsnära landsbygd som i glesbygd. Många olika inriktningar för hästverksamhet Hästverksamheter finns…