Animalier: Dyra insatsvaror gör att indexet dyker

Animalieindex faller mycket kraftigt och stannar på negativa 76. Det är 26 enheter under index för samma period 2020, och rejält under Grönt näringslivs totala indexkurva. Prisutvecklingen på insatsvaror är det som oroar mest. Det finns en fortsatt försiktig tilltro till en positiv utveckling för avräkningspriserna.

Av produktionsgrenarna är grisnäringen mest drabbad. Sedan i september skenar energi- och drivmedelspriserna samtidigt som övriga insatsvaror fortsätter vara dyra. Ju större behov av importerat kraftfoder och näringstillskott, som soja och aminosyror, desto högre kostnader.

De svenska foderpriserna har ökat under hösten och stigande diesel- och gödningspriser riskerar leda till mindre intensiv odling och därmed lägre skördar under 2022.Sammantaget är det ett läge som gör det svårt för djuruppfödare att ta beslut och planera inför framtiden. Därtill kommer oron för EUs kommande nya lantbruksreform med många osäkra parametrar inför 2023.

Nötköttsföretagen gör också en negativ konjunkturbedömning men faller inte lika djupt som grisföretagen tack vare lägre exponering mot stigande fodermarknader.

Mjölkpriserna ligger på en, relativt sett, hög nivå men de kraftiga kostnadsökningarna medför att även mjölkföretagarnas konjunkturbedömning blir negativ.

De som påverkas minst negativt är får- och lammproducenter med mestadels eget grovfoder och bete. Det råder en positiv prisutveckling för lamm och dessutom finns ett ökat intresse för skinn och ullprodukter.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex – historisk nedgång i fjärde kvartalet – LRF

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men bränslepriserna oroar

Indexet för förädling och tjänster ligger på negativa 96. Den enda gången index tidigare legat under 100 var tredje kvartalet 2020. Precis som för de…

Skogsbruk: Fortsatt starkt skogsbruksindex

Den starka optimismen i kvartal 3 dämpades något i kvartal 4. Index 114 är det tredje högsta värdet som uppmätts sedan mätningarna startade. Den dämpade…

Grönt näringslivsindex kraftigt nedåt

Det sammanvägda indexet sjönk under fjärde kvartalet till drygt 91, vilket indikerar en starkt negativ syn på konjunkturen på totalen och den lägsta nivå som…

Växtodling: Växtodlarnas index fortsätter falla

Kraftiga prisuppgångar på insatsvaror ligger som en våt filt över synen på växtodlings-konjunkturen, sedan kvartal 3 har index fallit med nära sju enheter.  Branschens bedömning…