Animalier: Dämpat fall för animalieindex

Animalieindexets fall från det förra kvartalet har dämpats. Index sjunker från 76 till 75 och hamnar en knapp enhet under det förra kvartalet. Även om det gröna näringslivets totala index-kurva också sjunker, hamnar animalier fortfarande långt under snittet.

Lönsamheten inom animalieproduktionen bedöms som låg, både på kort sikt och jämfört med förra året. Däremot ser man inte riktigt lika nattsvart på prisbilden för insatsvaror som förra kvartalet, även om den i januari fortfarande är dyster.

Man ser mer negativt på hur den egna produktionen utvecklas jämfört med kvartal 4, 2021. Många ser nu ett behov av att dra ned på insatsvarorna och hålla igen. Då minskar samtidigt produktionen av mjölk och kött. Däremot ser man överlag positivt på prisutvecklingen för de kommande tre månaderna.

Nöt, fjäderfä och mjölk är något mer positiva till konjunkturen jämfört med kvartal 4, 2021. Mjölk-bönderna har genom ökat mjölkpris fått täckning för ungefär halva kostnadsökningen. Fågel- och äggproducenter som oftast köper sitt foder har fått något bättre marknadspris medan gris-producenterna fortfarande är mycket hårt pressade då höga foderpriser fortfarande påverkar grisnäringen. Gris- och äggnäringen är mest negativt inställda till konjunkturen kvartal 1.

Åtgången av diesel är dock inte så hög inom djurproduktionen vid detta mättillfälle, då man under vintern främst nyttjar det foder som finns i ladorna. Man får dock ha i åtanke att det under vintern går åt diesel till gårdens skogsbruk, vilket gör att dieselpriserna ändå påverkar producenterna.

Läs hela rapporten här:
Grönt näringslivsindex faller ytterligare – lägsta nivån i indexets historia – LRF

Förädling och tjänster: Stark efterfrågan men dyra insatspriser fortsätter oroa

Indexet för förädling och tjänster sjunker med knappt två enheter och dyker därmed inte lika kraftigt som under förra kvartalet. Efterfrågan är överlag stor men…

Skogsbruk: Skogsbruksindex sjunker kraftigt

Index för skog gör sin största nedgång hitintills, med 8 enheter, till 106. Det hamnar därmed strax under kvartal 1, 2021. Trots detta är skogbrukssindex…

Grönt näringslivsindex: Fortsatt nedgång

Priset på insatsvaror fortsätter att slå rekordhårt. Grönt näringslivsindex bygger på uppfattningen om konjunkturen bland företagare i de gröna näringarna. Frågorna berör produktion, priser på…

Växtodling: Fallet i index dämpas

Fortsatt höga priser på insatsvaror sänker synen på konjunkturen bland växtodlarna. Det snabba fallet under 2021 ser ut att dämpas något. Konjunkturläget är emellertid på…