Animalieindex sjunker kraftigt

ANIMALIEINDEX FALLER KRAFTIGT EFTER ÅTERHÄMTNINGEN I KVARTAL 2 och stannar på negativa 91. Det är 10 enheter under index för samma period förra året och en rekordlåg nivå.

Samtliga produktionsinriktningar är i kvartal 3 negativa till konjunkturen. Mest negativa är nöt- och grisproducenterna som också står för 50 procent av indexet då det viktas på omsättningen i branschen. En lång period av ökande priser på insatsvaror börjar i kvartal 3 sätta tydliga spår i lönsamheten.
Foderpriserna, som står för den största delen av kostnadsmassan, fortsätter att öka. Höga internationella sojapriser och sommarens tapp i skördevolym av spannmål påverkar både inköparna av foderspannmål och de animalieproducenter som har spannmål för avsalu. Det ökande dieselpriset driver priset på gödsel vilket gör situationen än mer ansträngd.

En viktig aspekt i animalieproduktion är de långa ledtiderna, vilket gör att man inte kan ställa om produktionen på kort sikt. Så trots en lång period av god efterfrågan och relativt höga avräkningspriser kompenserar det inte längre för stigande priser på insatsvaror.

Får- och lammproducenterna samt mjölkproducenterna är minst negativa inom branschen. Mjölkföretagen har kortare ledtider till intäkter, vilket tillsammans med en lång period av relativt goda avräkningspriser i kombination med en ökande total invägning ger en mer optimistisk bild. Många mindre mjölkföretagare har det dock tufft att få ihop lönsamheten. Ägg och fjäderfä är fortfarande negativt påverkade av utbrotten av fågelinfluensa under våren.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/hot-och-mojligheter-i-dyra-insatsvaror/

Fortsatt urstark efterfrågan och god prisbild

SAMMANTAGET VISAR INDEXET FÖR FÖRÄDLING OCH TJÄNSTER PÅ EN positiv syn på konjunkturen, vilket främst återspeglar optimismen hos entreprenadföretagen och livsmedelsförädlarna. Hästföretagen har i kvartal…

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

OPTIMISMEN FORTSÄTTER ÖKA UNDER KVARTAL 3. Index 119 är det högsta värdet som uppmätts för någon av näringarna i Grönt näringslivsindex sedan mätningarna startade. Jämfört…

Försvagat Grönt Näringslivsindex

Grönt Näringslivsindex sjönk under tredje kvartalet till drygt 100, vilket indikerar en neutral syn på konjunkturen på totalen i nivå med synen innan pandemin. Förutsättningarna…

Växtodlarnas konjunktur fortsätter falla

INDEX FÖR VÄXTODLING FALLER FÖR TREDJE KVARTALET I RAD. Sedan kvartal 2 har index sjunkit med nära 4 enheter och sedan kvartal 4 2020 med…