Animalieindex påverkas av prisbilden på såväl animalier som insatsvaror

FRÅN ATT HA VARIT i princip oförändrat positiv i kvartal 1 och 2, sjunker animalieindex till neutrala 100 i början av kvartal 3. Men konjunkturen skiljer sig mellan olika produktionsinriktningar.

Grisproducenterna ser mest positivt på konjunkturen medan mjölkproducenternas syn på konjunkturen har försvagats mest. Mjölkpriserna har sjunkit det senaste kvartalet, medan grispriserna har stigit det senaste halvåret. I juli sänkte Arla mjölkpriset för både konventionell och ekologisk mjölk med 6,8 öre per kilo, sannolikt som en följd av den stärkta kronkursen. Detta är andra sänkningen i rad.

Efter en lång period av konstant minskad mjölkinvägning har ett trendbrott dock skett. Vid halvårsskiftet rapporterades en ökad invägning med mer än 2 procent jämfört med samma månad föregående år och 0,5 procent ackumulerad ökning sedan januari 2020.

Grispriserna befinner sig på en stabil hög nivå. Sverige har de högsta priserna i Europa just nu bland annat på grund av att svenska konsumenter i stor utsträckning väljer svenskt griskött i butik.
Överlag ökar efterfrågan på svenskt kött till följd av ökad hemkonsumtion under covid-19-pandemin och konsumenternas tendens att välja svenskt i dagligvaruhandeln. När det gäller nötkött, fjäderfä och ägg upplevs konjunkturen mer neutral även om fjäderfä är svagt negativ.

Lönsamheten för animaliesektorn som helhet bedöms vara sämre än förra året vilket sannolikt beror på stigande priser på insatsvaror och lägre animaliepriser. Större tillförsikt finns dock för framtida lönsamhet.