Animalieindex föll i årets inledning

Animalieindex faller kraftigt kvartal 1 jämfört med såväl kvartal 4 som kvartal 1, 2020. Jämfört med kvartal 4 har konjunkturen försämrats för alla inriktningar utom för äggproduktion. Men konjunkturen inom äggsektorn är mycket svårtolkad till följd av ett pågående fågelinfluensautbrott och nödvändig avlivning av mer än en miljon hönor.

Inom animaliesektorn i stort bedöms produktionens utveckling, insatsvarupriserna samt lönsamheten som mindre positivt nu än för såväl kvartal 4 som för ett år sedan.

Mjölk, nötkött samt fjäderfä ser negativt på konjunkturen. Gris däremot har en positiv syn. Avräkningspriserna för nötkött, griskött samt fjäderfä har under kvartal 1 varit goda. Det är således inte pris- och intäktssidan som oroar köttproducenterna utan det är priserna på insatsvaror, framför allt på foder, som bekymrar. Även mjölkproducenterna, som under 2020 upplevt goda priser, ökande mjölkinvägning och ett ökande antal kor jämfört med 2019, drabbas negativt av de stigande foderpriserna.

De internationella priserna på gödning, diesel och foder har stigit successivt under hösten för att stiga kraftigt, med i storleksordningen 10 procent, mellan december och januari. De internationella priserna på spannmål och i synnerhet soja driver upp de svenska foderpriserna. De djurhållare som inte prissäkrade sina foderpriser under hösten ser nu sin lönsamhet försvagas.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/foretagande/omvarldsbevakning/gront-naringslivsindex/

Optimism bland växtodlare trots svagt negativt index

Överlag ligger växtodlarnas syn på konjunkturen i fas med den totala konjunkturutvecklingen i de gröna näringarna. Det senaste året har index pendlat kring en neutral…

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Index för trädgårdsnäringen föll något under kvartal 1, men är fortfarande starkt positivt. Jämfört med kvartal 1 föregående år ligger index 6 enheter högre. Man…

Skogsbruksindex förstärks

Skogsbruksindex stabiliserades under kvartal 3 och 4 men ökar kraftigt under det första kvartalet 2021 och ligger nu på 108. Skogsbruksindex indikerar en stärkt konjunktur…

Fortsatt positivt för Förädling och tjänster

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Synen på konjunkturen är något sämre, både jämfört med samma…