Animalieindex återhämtar sig

Animalieindex återhämtar sig efter fallet i kvartal 1, men stannar på negativa 97. Det är en bra bit under index för samma period förra året.  Grisföretagen ser positivt på konjunkturen, övriga inriktningar är negativa. Detta trots positiv prisutveckling för samtliga näringsgrenar förutom ägg och fjäderfä.

De svenska avräkningspriserna är goda under årets inledning.  Mjölkpriserna i Sverige ligger på en historiskt hög nivå. Mjölkproduktionen fortsätter att öka och har gjort så i mer än ett år. Nötköttet och lammköttet steg kraftigt under första kvartalet till historiskt höga nivåer medan grisköttet ligger kvar på en mycket hög nivå. En stark efterfrågan på svenska animalieprodukter i dagligvaruhandeln tillsammans med märkningen ”Från Sverige” är bidragande orsaker till de högre priserna i Sverige.

Man ser positivt på produktionen och prisutvecklingen bedöms som god. Lönsamheten i näringarna bedöms som god, även om den bedöms som sämre än kvartal 2 förra året. Den totala synen på konjunkturen är ändå negativ bland alla grenar utom för gris. Nya Animal Health Law (AHL), regelkrångel samt oro för att priserna på insatsvaror ska fortsätta öka tros ligga bakom. Dieselpriserna rasade i pandemins inledning, men har sedan stigit snabbt igen. Foderpriserna och priset på gödning har också stigit. De internationella priserna på spannmål och i synnerhet soja driver upp de svenska foderpriserna.

Fjäderfä och ägg är starkt påverkat av utbrotten av fågelinfluensa och rovdjur oroar nöt-, får- och lammproducenter.

Läs hela rapporten här:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/05/overlag-starkt-konjunktur-gront-naringslivsindex/

Trädgårdsnäringen ser fortsatt optimistiskt på konjunkturen

Indexet för trädgårdsnäringen ökar med två enheter under kvartal 2, och landar på ett starkt positivt 114. Prydnadsväxter, växthusgrönsaker och frukt är mycket positivt inställda till konjunkturen. Även bär…

Optimism trots viss försvagning i index

Indexet för förädling och tjänster går svagt nedåt men ligger fortfarande på en positiv nivå. Efterfrågan på entreprenadtjänster ligger kvar på en stabil hög nivå. Sannolikt…

Skogsbruksindex förstärks ytterligare

Optimismen i skogsbruket ökar. Skogsbruksindex fortsätter öka under andra kvartalet och ligger nu på 117. Skogsbruksindex visar på en allt starkare konjunktur under det senaste…

Grönt näringslivsindex: Högsta siffran hittills

Grönt näringslivsindex steg under andra kvartalet till 104, vilket är det högsta värdet sedan mätningarna började 2020. Det senaste kvartalet har delindexen för skogsbruk, trädgård…