5G-nätet stärker lantbrukets konkurrenskraft

Nästa år lanseras femte generationens mobilnät (5G) Sverige. Snabbare uppkoppling betyder bättre konkurrenskraft för lantbruksföretagen.

Insamlandet av information genom digitala lösningar i företagandet blir en allt viktigare konkurrensfaktor i ett dataorienterat marknadslandskap. Det är också en möjliggörare för en mer hållbar och transparent produktion. Företag som använder sig av digitala affärsprocesser, exempelvis affärssystem, är i allmänhet mer produktiva än företag som inte använder dessa tekniker. Andelen produktionsutrustning som utför automatiserade arbetsmoment ökar också, vilket är en stor möjlighet att minska företagens kostnader och öka produktiviteten.

Möjligheter för lantbruket

Den teknologiska utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för den enskilda lantbrukaren. Under de senaste åren har digitaliseringen bidragit till att allt mer jord- och skogsbruksdata genereras och produktionsprocesser optimeras. Det gäller framförallt när det kommer till uppkopplade maskiner och redskap. De sensorer som fångar och sänder data från gården blir snabbt allt billigare, batterieffektiva, precisa och effektiva. I ett scenario där självkörande traktorer introduceras på marknaden blir uppkopplingskapaciteten än viktigare. Här kan framtidens 5G teknik bidra med att processen sker med ökad hastighet, kapacitet och minskad svarstid.

 

Testbäddar

I Sverige sker idag ett flertal tester med 5G och tekniken beräknas lanseras kommersiellt nästa år. I mars 2019 invigdes Sveriges första industriella 5G-nät på Volvo Construction Equipment i Eskilstuna. Syftet är att testa fjärrstyrda maskiner och autonoma lösningar. Inom lantbruksforskningen har RISE startat en testbädd för digitaliserat jordbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet Campus Ultuna i Uppsala. Testen ska inkludera självkörande jordbruksmaskiner, uppkopplade åkrar och avancerade dataanalyser. Testbädden planerar vid ett senare steg att använda sig av 5G och andra radiotekniker.

Lokala tillstånd på agendan

Ett flertal kommersiella aktörer planerar att introducera 5G i storstäderna år 2020, eftersom det är där den mesta av trafiken finns. Hur och när tekniken ska introduceras utanför storstäderna är ännu oklart. Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) utreder just nu möjligheten att tilldela vissa högre frekvensband genom lokala tillstånd, med hänvisning att det finns behov som kanske inte kommer att uppfyllas av mobiloperatörerna. Exempelvis pekar PTS på att det finns ett behov hos exempelvis jordbruket och gruvor. Hur Post- och telestyrelsen väljer att tilldela framtidens de frekvensband som behövs för framtidens mobilnät är därför högst relevant för introduktionen av 5G i Sverige. Inte minst när det gäller etablering av 5G utanför storstäderna.